Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een wettelijk voorgeschreven medezeggenschapsraad en bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leraren. Het bestuur en directie van de school moet een aantal zaken overleggen met de MR, die hierin adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Dit is belangrijk voor het goed functioneren van de school in al haar taken en verplichtingen. ’t Startblok maakt samen met 14 andere basisscholen onderdeel uit van Stichting Wonderwijs. De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) bespreekt medezeggenschapszaken die voor alle scholen gelden die vertegenwoordigd zijn in Stichting Wonderwijs.

Doelstelling

Onze MR heeft zichzelf de volgende doelstelling gesteld (zoals vermeld in de officiële stukken): “Het creëren van een gestructureerde overlegsituatie tussen het bevoegd gezag en vertegenwoordigingen van h

et lerarenteam 

en de ouders van de leerlingen om te komen tot een zo ideaal mogelijke onderwijssituatie, gericht op een optimale voorbereiding van het kind op zijn of haar toekomst”.
Hier kunt u 

ook het Jaarverslag 2020-2021lezen van onze MR.

Leden

De volgende personen hebben in schooljaar 2022-2023 zitting in de MR:

de oudergeleding:

  • Yvonne Teurlincx (voorzitter)
  • Ellie Fonken
  • Rob Hendrikx
de leerkrachtgeleding:

  • Ilse Bijl (leerkracht groep 1-2)
  • Marion v.d. Poel (leerkracht groep 3)
  • Jonna Janssen (leerkracht groep 8)

Myrna den Hartog neemt, als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag, deel aan het overleg van de Medezeggenschapsraad.

Contact

Mocht u ideeën of aandachtspunten hebben die u besproken wilt hebben in de Medezeggenschapsraad, en die passen in de doelstelling die wij ons gesteld hebben, wilt u dan contact met ons opnemen? Dit kan via een e-mail.

mr.startblok@wonderwijs.nl

Zijn er persoonlijke problemen die gericht zijn op uw zoon en/of dochter wilt u dan contact opnemen met de leerkrachten en/of directie van de school.