School ABC

Activiteitencommissie/Ouderraad

Onze school kent een grote en actieve activiteitencommissie annex ouderraad bestaande uit ouder(s)/verzorger(s) waarvan de leerlingen onderwijs volgen op onze school en waarvoor jaarlijks de ouderbijdrage wordt voldaan. Mede dankzij deze vrijwillige financiële bijdrage kan de ouderraad haar activiteiten uitvoeren. Leden van de activiteitencommissie en ouders ondersteunen het team bij het opzetten, organiseren en uitvoeren van activiteiten binnen school zoals schoolreisjes, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen en de feestweek.

Afwezig

Wanneer uw kind ziek is, wordt u verzocht de school hiervan telefonisch op de hoogte te stellen. Mocht u van tevoren al weten dat uw kind om een andere reden afwezig is, kunt u dit ook mailen. Indien uw zoon/dochter niet is afgemeld nemen wij contact met u op.

Adreswijziging

Indien u verhuist naar een andere woonplaats en uw zoon/dochter een andere school zal bezoeken, dient u uw kind op school af te melden. Wanneer u verhuist maar uw zoon/dochter blijft op onze school, dient u de adreswijziging door te geven aan de directie. Het is voor ons erg belangrijk dat we u of een andere contactpersoon altijd kunnen bereiken. We verzoeken u dan ook dringend nieuwe
e-mailadressen en/of telefoonnummers door te geven aan de leerkracht.

Bewegingsonderwijs

Ons bewegingsonderwijs vindt voor de kleutergroepen en groep 3 plaats in onze eigen gymzaal. Vanaf groep 4 vindt het bewegingsonderwijs plaats in de zaal aan de Kruisakkers. Voor het gymonderwijs hebben we een vakdocent gymnastiek aangesteld.

Bibliotheek op school

Sinds enkele jaren beschikken we in ons gebouw over een BOS (Bibliotheek Op School). Alle leerlingen hebben voor de BOS een eigen toegangscode. Behalve boeken lenen in het BOS lokaal is het voor onze leerlingen ook mogelijk om online boeken te reserveren. Dat kan via het internetprogramma Schoolwise. Eén keer per week worden de gereserveerde boeken per koeriersdienst op school bezorgd. Onze leerlingen kunnen per week twee boeken lenen, één voor in de klas en één om mee naar huis te nemen. Voor de openingstijden van de BOS verwijzen we naar de affiche op de deur van het BOS lokaal.

Buitenschoolse Opvang

BSO staat voor buitenschoolse opvang vóór of na afloop van de lessen op school. De opvang wordt in ons gebouw georganiseerd door SKAR, een erkende opvangorganisatie

Calamiteitenplan

Onze school beschikt over een actueel calamiteiten- en ontruimingsplan met als doel om planmatig te handelen bij calamiteiten. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. We oefenen regelmatig de ontruiming van ons gebouw met de kinderen. In elke ruimte hangen de instructies die opgevolgd dienen te worden. Ouders die op school zijn, dienen in geval van nood deze richtlijnen te volgen.

Computers

Het is van belang dat kinderen leren omgaan met de computer. Daarom zijn er voor alle kinderen computers beschikbaar. De aangeboden programma’s worden gebruikt ter ondersteuning van de diverse vakgebieden. Ook zijn er computerprogramma’s voor kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben bij een bepaald leeronderdeel. Alle lokalen zijn voorzien van een touchscreen schoolbord. In de midden- en bovenbouwgroepen wordt intensief gebruik gemaakt van Chromebooks voor de digitale verwerking van oefenstof aan de hand van speciale oefensoftware. Hiermee zijn we in staat om nog beter onderwijs op maat te verzorgen.

Excursie en vervoer

Indien het lesaanbod aanleiding geeft voor een bezoek buiten school en het is te realiseren, zullen we die mogelijkheid zeker aangrijpen. Wij vinden dat onze leerlingen niet alleen in school leren maar ook daarbuiten. Voor een excursie buiten de directe omgeving van de school zullen de leerkrachten contact opnemen met de ouders van hun groep om het vervoer te organiseren.

Fietsen

Wij vragen onze leerlingen lopend of met de fiets naar school te komen. Daarmee willen we bewerkstelligen dat ouders hun kind(eren) niet met de auto naar school brengen. Uit veiligheidsoverwegingen plaatsen de kinderen hun fiets in de rekken buiten het schoolplein. Om die reden is het gebruik van skeelers en/of waveboards op de speelplaats niet toegestaan. Voor de school is een kiss and ride strook ingericht.

Foto’s en film

Het kan gebeuren dat er in de klas of op andere momenten, (bijvoorbeeld tijdens vieringen) foto’s en filmopnamen gemaakt worden. Wij hanteren hierbij de AVG richtlijnen zoals die door Stichting Wonderwijs zijn opgesteld. Wij verzoeken ouders die privé foto’s maken op school tijdens festiviteiten,  die niet te publiceren op sociale media als daar andere kinderen op staan dan hun eigen kinderen.

Gescheiden ouders

Wij willen duidelijk zijn op welke wijze de informatieverstrekking aan gescheiden ouders is geregeld. Beide ouders hebben recht op dezelfde informatie over hun kind, tenzij dit door een wettelijke instantie is verboden. Beide ouders kunnen bijvoorbeeld een schoolgids of rapport (kopie) krijgen. De leerling krijgt één exemplaar mee. Indien ouders een tweede exemplaar wensen, kunnen zij dit aan de leerkracht doorgeven. De informatie moet u wel zelf op school ophalen. Voor wat betreft de ouderavonden of gesprekken over het kind moeten de ouders het samen eens zien te worden over de afvaardiging, één van de twee of samen. Eventuele nieuwe partners van gescheiden ouders kunnen alleen aan de gesprekken deelnemen met toestemming van alle betrokkenen.

Gevonden voorwerpen

Bij verandering van weersomstandigheden blijven regelmatig kledingstukken op school aan de kapstok hangen. Dassen, handschoenen, jassen maar ook sportschoenen, gymnastiekkleding, overblijfspullen etc. Het merken van de kleding raden we u daarom ten zeerste aan. Wilt u ook uw kind blijven wijzen op het nemen van de verantwoording over de eigen spullen. Mocht u onverhoopt toch iets kwijt zijn kunt u zich melden bij de conciërge van de school, Gerrit Jacobs.

Hoofdluis

Een enkele keer komt het voor dat kinderen hoofdluis hebben. Als uw kind dit overkomt is dit beslist géén schande. Luizen vliegen of springen niet, het zijn zogenaamde “overlopers”. Zij verspreiden zich door van het ene hoofd naar het andere hoofd te lopen, ook kunnen zij zich verplaatsen via kragen van jassen of in dassen en mutsen. Bij drogist en apotheek zijn de juiste middelen tegen hoofdluis te koop. Licht u ook even de groepsleerkracht in? Een werkgroep van ouders zal in de week na iedere vakantie de kinderen op hoofdluis controleren.

Jeugdgezondheidszorg

Vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen is belangrijk. Alle kinderen in groep 2 worden onderzocht door de jeugdarts en assistente en alle kinderen in groep 7 door de verpleegkundige van de GGD Midden Gelderland. U ontvangt de uitnodiging voor het bezoek rechtstreeks thuis. Het onderzoek vindt op school plaats. Bij het onderzoek van de kinderen uit groep 2 is één van de ouders/verzorgers aanwezig. Er wordt gekeken hoe het kind zich ontwikkelt op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Als er aanleiding voor is wordt bepaald of (en welke) extra maatregelen nodig zijn ten behoeve van de gezondheid en het welbevinden van uw kind.

Het tweede onderzoek vindt in groep 7 plaats. Hierbij hoeven de ouders/verzorgers niet aanwezig te zijn. Het gaat hierbij om een eenvoudig lichamelijk onderzoek. Indien uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u met uw vragen terecht op het spreekuur bij de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige. U kunt bellen voor een afspraak naar 026-377 38 05.

De GGD verzorgt ook een opvoedspreekuur. U kunt hier terecht voor vragen over bijvoorbeeld bedplassen, druk gedrag, straf, slecht luisteren, eetproblemen, huilgedrag etc. Het spreekuur is gratis en u kunt telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer is 026-377 38 02.

Leerplicht

Leerlingen, die de leeftijd van vier jaar hebben bereikt, mogen worden ingeschreven als leerling. Zij zijn echter nog niet leerplichtig. Vijfjarigen zijn voor ten hoogste vijf uren per week vrijgesteld van de verplichtingen de lessen te volgen. Van een beroep op deze vrijstelling dient mededeling te worden gedaan aan de directeur.
Jongste kleuters kunnen worden toegelaten op de dag na hun vierde verjaardag. De wet staat niet toe dat deze kinderen eerder worden toegelaten. Het kind mag van te voren meelopen in de groep om op deze manier kennis te maken.

Logopedie

Op onze school houdt ook de schoollogopediste kantoor. Haar taken zijn preventief: het voorkómen of vroegtijdig signaleren van problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor. Hiertoe worden alle kleuters gescreend rond hun vijfde verjaardag. Ouders geven voor deze screening toestemming op het intakeformulier. Naar aanleiding van de screening kunnen de ouders uitgenodigd worden voor een adviesgesprek op school. Ook kinderen die jonger of ouder zijn dan 5 jaar kunnen aangemeld worden voor een screening, dat verloopt via de leerkracht.

Schoollogopedie wordt gefinancierd door de gemeente Overbetuwe en uitgevoerd door logopedisten van logopediepraktijk van Dijck: http://www.logopedistelst.nl

Nieuwsbrief

Regelmatig verschijnt digitaal de Nieuwsflits van onze school. Daarin zult u actuele informatie aantreffen over schoolontwikkelingen en activiteiten die op stapel staan. Directie, Team, MR en AC publiceren hierin hun informatie.

Schoolverzekeringen

De belangrijkste verzekering waar u als ouders mee te maken krijgt als uw kind naar school toe gaat is de A.V.P., de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Ook onze school heeft een dergelijke verzekering. Het is echter niet zo dat alle vormen van vernieling, letsel of beschadiging door school worden gedekt. Pas als duidelijke nalatigheid of schuld van de leerkrachten, ander personeel of meewerkende ouders aantoonbaar is, gaat de verzekering over tot het accepteren van een schadeclaim. In andere gevallen zal de A.V.P. van de ouders/verzorgers van het kind (de veroorzaker is van de ‘schade’) aangesproken moeten worden. Het schoolbestuur kan alleen dan aansprakelijk worden gesteld, indien de ‘schade’ duidelijk veroorzaakt is door iemand die bij het onderwijs betrokken is. Het schoolbestuur heeft ook voor alle bij de school actief betrokken personen, te weten de leerlingen, de leerkrachten en meewerkende ouders een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico voor de verzekerden gedurende het verblijf op school of op de daarbij behorende terreinen tijdens de officiële schooltijden, alsmede tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd, gedurende ten hoogste 1 uur vóór en 1 uur ná het verlaten van de school. Daarnaast geldt de dekking ook tijdens het verblijf op sportvelden, in gymnastieklokalen, zwembaden e.d., alsmede tijdens schoolreisjes, schoolkamp en excursies in schoolverband.

Sponsoring

Voor het bedrijfsleven kan een school aantrekkelijk zijn voor sponsoractiviteiten. Gelet op de kwetsbaarheid van jongeren, hebben leerlingen recht op bescherming tegen ongewenste invloeden van buiten de school. Alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen en een aantal andere organisaties hebben daarom afspraken gemaakt over sponsoring. Die afspraken zijn neergelegd in een zogeheten convenant. Onze school houdt zich aan dit convenant, hanteert de uitgangspunten en houdt zich aan dit sponsorbeleid. Sponsoring kan echter ook kansen bieden voor een school. Extraatjes zijn welkom, echter niet zonder zorgvuldige afweging.

Stagiaires

Wij willen studenten van diverse opleidingsinstituten graag de gelegenheid geven om het vak van groepsleerkracht en onderwijsassistent via stages op onze school te leren. In overleg met de groepsleerkracht voert de stagiaire wekelijks een aantal stageopdrachten uit. Daarnaast is de stagiaire behulpzaam in de dagelijkse praktijk. We willen ook hier benadrukken dat we graag als opleidingsschool ruimte bieden aan studenten.

Verlof

Kinderen mogen vanaf hun vierde jaar naar school. Ze zijn dan nog niet leerplichtig. Vanaf hun vijfde jaar zijn ze dat wel. Verlof kan alleen gegeven worden onder de volgende condities:

  • Als een ouder in verband met zijn werk niet in staat is tijdens de schoolvakantie vrij te nemen. Dit verlof mag éénmaal per jaar worden verleend.
  • Als vakantieverlof noodzakelijk is op grond van een medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.
  • Er kan ook extra verlof verleend worden voor andere gewichtige omstandigheden: verhuizing, bijwonen van een huwelijk, overlijden van bloedverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum. Hiertoe dient u een verlofformulier in te vullen. Dit formulier ligt voor ouders klaar bij het kantoor van de conciërge of is te downloaden via deze site bij documenten. 

Niet geaccepteerd als extra schoolverlof worden:

  • Een tweede vakantie
  • Het bezoeken van een pretpark
  • Eén of meerdere dagen eerder met vakantie of later terugkomen van vakantie.

De inspectie en de leerplichtambtenaar houden hier streng toezicht op. Wij verzoeken u met bovenstaande rekening te houden.

Vervoer

Veel van onze kinderen komen lopend of met de fiets naar school. Sommige leerlingen uit het buitengebied worden door ouders meestal met de auto vervoerd omdat de afstand daar om vraagt. We verzoeken u om bij het laten in- en uitstappen van de kinderen goed te letten op de veiligheid van die kinderen én die van de andere kinderen. 
Dat kan door:

  • zo te stoppen dat uw eigen kinderen voor school niet de straat hoeven over te steken;
  • in de schoolomgeving extra te letten op spelende en overstekende kinderen;
  • niet te parkeren op en om de plaatsen waar kinderen meestal oversteken;
  • gebruik te maken van de kiss and ride strook voor de school.

Zorgt u er ook voor dat de kinderen die u in uw auto vervoert, gebruik maken van de autogordel. De praktijk wijst uit dat die gordel, ook binnen de bebouwde kom, of op korte afstanden, en zeker bij lage snelheid, ernstige verwondingen van kinderen kan voorkomen!