Methodes

Onderstaand treft u een overzicht van methodes die op ‘t Startblok gebruikt worden. Bij sommige methodes is er ook een website bij ontwikkeld, met wat extra informatie of activiteiten.

Lezen

De letter centraal

Lijn 3 stelt de letter centraal en leert kinderen écht lezen. En dat gaat verder dan alleen het herkennen van een woordbeeld. Dankzij de wandkaarten en letterfilmpjes raken de kinderen snel vertrouwd met de letters.

Ontdek de wereld

Net als in de kleutergroepen werken we met prikkelende thema’s die de de nieuwsgierigheid van onze kinderen opwekt. Ze ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl de wereld wordt ontdekt.

Samen leren lezen

Lijn 3 heeft diverse werkvormen voor samenwerkend leren. Alle kinderen lezen uit hetzelfde boek met een unieke dubbele leeslijn. Bovendien heeft elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting.

De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat, rekening houdend met verschillen tussen de kinderen.

Begrijpend lezen

Veel leerlingen vinden begrijpend lezen saai en weinig uitdagend. Daarom is er Nieuwsbegrip, een interactieve en aansprekende manier om aan de kerndoelen voor begrijpend lezen te werken. Er zijn wekelijks teksten en opdrachten aan de hand van het nieuws. We kunnen zelf suggesties voor het onderwerp mailen aan de redactie. Bovendien besteden wij met Nieuwsbegrip structureel aandacht aan lees- en woordenschatstrategieën.

Technisch lezen

In Station Zuid zijn de twee pijlers van technisch lezen verenigd. De leerlijn technisch en vloeiend lezen geeft kinderen de technische vaardigheden om verhalende en informatieve teksten te kunnen lezen: ik kan het boek lezen.

De leerlijn leesbevordering stimuleert hun interesse en zin in lezen: ik wil het boek graag (kunnen) lezen. De twee leerlijnen versterken elkaar. Immers: als kinderen meer lezen gaan ze vanzelf beter lezen en krijgen ze meer zin om te lezen.
Daarop is onze Bibliotheek op school een hele belangrijke aanvulling. Leesmotivatie komt met leuke boeken. Hier wordt binnen de school erg veel aandacht aan besteed. 

Schrijven

We maken op 't Startblok gebruik van de methode "Klinkers". Deze methode sluit volledig aan op de leesmethode Lijn 3, die wordt gebruikt in groep 3. We maken gebruik van het verbonden schrift. Er is een doorgaande lijn tot en met groep 8, die steeds aansluit bij de belevingswereld van de kinderen in de betreffende groep. 

Taal en spelling

Staal Taal

Staal is een methode die spelling en grammatica combineert. De bewezen spellingaanpak van José Schraven is hierbij het uitgangspunt. De thematische aanpak van teksten en actuele bronnen brengen de taal tot leven. Onze kinderen zien direct resultaat in hun eigen presentatie of publicatie. Onze doelstelling is dat leerlingen niet schrijven voor de leerkracht, maar dat taalonderwijs voor hen functioneel en realistisch is.

Staal Spelling

Staal werkt met de preventieve spellingaanpak van José Schraven. We werken aan optimale spellingresultaten bij leerlingen door een aanbod van een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees.

Rekenen


We maken sinds vorig schooljaar gebruik van de nieuwe methode Wereld in getallen 5. Deze methode combineert papieren en digitale leermiddelen. 

De wereld in getallen richt zich op het volgende doel: voor elk kind een zo hoog mogelijk, bij hem of haar passend niveau van rekenvaardigheid bereiken, vooral op de gebieden:

 • hoofdrekenen/handig rekenen
 • rekenkundige bewerkingen (met niet te grote getallen)
 • inzicht verkrijgen in het toepassen van rekenkundige bewerkingen
 • onderwerpen buiten het directe rekenen met de nadruk op begripsvorming boven het hanteren van technieken
 • op systematische wijze kennismaken met leerstofinhouden als meten, werken met roosters, bouwen met blokken, diagrammeren en kansberekening

Daarnaast zijn er de volgende attitudedoelen:

 • de leerlingen leren dat problemen vaak op meerdere manieren op te lossen zijn en dat er vaak een manier is die bij het individuele kind past
 • de leerlingen zijn zelf actief, gaan zelf op onderzoek, pakken zelf iets aan en werken zoveel mogelijk zelfstandig
 • de leerlingen gaan zich vragen stellen, worden kritisch en verwerven daardoor inzicht in de onderlinge samenhang tussen verschillende begrippen
 • de leerlingen kunnen aan anderen duidelijk maken waarmee ze bezig zijn en wat ze ontdekt hebben
 • de leerlingen ontdekken dat al samenwerkend iets kan lukken wat individueel onoplosbaar leek
 • de leerlingen leren de inbreng van anderen waarderen en ongezonde competitiegeest wordt uitgebannen

Thinking for learning

Onze wereldoriëntatie en creatieve vakken komen binnen thema's aan bod volgens het concept Thinking for learning. 
Leerlingen worden met dit concept uitgenodigd om betekenis te verlenen aan leerinhouden, kritisch en nieuwsgierig te worden en te blijven. Eigen ideeën te ontwikkelen, samen te werken en te denken over het leren zelf: reflecteren, doorzetten en groeien. 
De aanpak bestaat uit vier dimensies:
- denk- en leervaardigheden
- emotionele intelligentie
- coöperatief leren
- reflectie en feedback op denken en leren.
Van onderzoekend leren naar ontwerpend denken.


 

Groove.me

Groove.me is een complete lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen! Met Groove.me leren onze leerlingen Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.