Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een wettelijk voorgeschreven medezeggenschapsraad en bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leraren. Het bestuur en directie van de school moet een aantal zaken overleggen met de MR, die hierin adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Dit is belangrijk voor het goed functioneren van de school in al haar taken en verplichtingen. ’t Startblok maakt samen met 9 andere katholieke basisscholen onderdeel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum. De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) bespreekt medezeggenschapszaken die voor alle scholen gelden die vertegenwoordigd zijn in Stichting Katholiek Onderwijs BATAVORUM.

Doelstelling

Onze MR heeft zichzelf de volgende doelstelling gesteld (zoals vermeld in de officiële stukken): “Het creëren van een gestructureerde overlegsituatie tussen het bevoegd gezag en vertegenwoordigingen van het lerarenteam en de ouders van de leerlingen om te komen tot een zo ideaal mogelijke onderwijssituatie, gericht op een optimale voorbereiding van het kind op zijn of haar toekomst”.

Leden

De volgende personen zitten nu in de MR:

de oudergeleding:

  • Edwin Hendriks
  • Anouschka Franken (voorzitter)
  • Léon van Wijk

de leerkrachtengeleding:

  • Johan Hendriks
  • Anja Wagener
  • Anja Smits

Bas Peters neemt, als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag, deel aan het overleg van de Medezeggenschapsraad.

Contact

Mocht u ideeën of aandachtspunten hebben die u besproken wilt hebben in de Medezeggenschapsraad, en die passen in de doelstelling die wij ons gesteld hebben, wilt u dan contact met ons opnemen? Dit kan via een e-mail.

mr@t-startblok.nl

Zijn er persoonlijke problemen die gericht zijn op uw zoon en/of dochter wilt u dan contact opnemen met de leerkrachten en/of directie van de school.